Power Mix PU Lim Sort 50ml 2pk

Power Mix PU Lim Sort 50ml 2pk
Varenr.
CAR-144.501
Lager
På lager
Pris
kr 492,00
Enhet
2pk

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Power Mix PU Lim Sort 50ml 2pk
  • standard_Helsefare
  • standard_Kronisk_helsefare

Faresetninger

H334 Kan gi allergi– eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft .

H373 Kan forårsake organskader på lungene og respirasjonssystemet ved langvarig eller gjentatt eksponering Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.

H332 Farlig ved innånding.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

P260 Ikke innånd damp/tåke/aerosoler

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak.

Sikkerhetsdatablad

Dokumenter

Relaterte varer

Power Mix Folie Blå
Varenr.
CAR-144.503
Enhet
Stk
kr 170,00
Power Mixer Dyser Blå Pk 12 stk.
Varenr.
CAR-140.926
Enhet
Stk
kr 197,00
Power Mix Pistol
Varenr.
CAR-140.927
Enhet
Stk
kr 683,00
Power Mix Pu Lim Klar 25Ml
Varenr.
CAR-144.498
Enhet
Stk
kr 189,00
Power Mix Equaliser Folie
Varenr.
CAR-146.615
Enhet
Stk
kr 73,00
Power Mix Pu Lim Svart 25Ml
Varenr.
CAR-144.499
Enhet
Stk
kr 189,00

Sidemeny

Informasjon

Support

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×