Felgspray Sølv 400ml

Felgspray Sølv 400ml
Varenr.
CAR-126.021
Lager
På lager
Pris
kr 125,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
 • Felgspray Sølv 400ml
 • standard_Helsefare
 • standard_Brannfarlig
Passer til stålfelger
Disse sprayboksene er fylt med lakk basert på tyske industrifarger

Vi anbefaler å bruke en god grunning før påføring av lakk for å sikre et godt resultat.

Underlag:
- Metall
- Tre
- Glass
- Stein
- Keramikk
- Papp
- Hard plastikk (må ha grunning)

Kvalitet og egenskaper

 • Høy kvalitet
 • Rask tørketid
 • Veldig god dekkevne
 • Veldig godt fargetreff
 • Godt feste til mange materialer
 • Brukbar til innendørs og utendørs påføring
 • Polerbar overflate
 • Motstandsdyktig mot vær og UV stråler, lyssann
 • Motstandsdyktig mot skraper og støt

NB: Vi anbefaler å spraye litt på en en pappbit for å sammenligne fargen før du starter arbeidet. Den fargen som er på sprayboksen tilsvarer fargen da delen var ny, om objektet har blitt veldig famlet vil det gjøre at fargen ikke er lik med resten av objektet.

Les gjerne vår veiledning for spraybokslakkering

Beskrivelse:
Basis for binder: Akryl kopolymerer
Lukt: løsemiddel
Grad av glans (målt ved 60° vinkel i henhold til DIN 67530):
De fleste fargene er blanke: 80 glans.
Noen få er ikke det, de er merket som Satin matt: 30 - 35 glans Matt: 5 - 10 glans
Effektivitet: 400 ml er nok for ca. 1.0 - 2.0 m² avhengig av farge og underlag
Tørketid (ved 20°C, 50% relativ luftfuktighet):
Støvtørr etter ca. 10 minutter
Tørr til ta på etter ca. 30 minutter
Herdet etter 2 timer
Kan bli polert etter omtrent 24 timer

NB: Tørketiden avhenger av temperaturen i omgivelsene, luftfuktighet og tykkelsen på lakken som er påført.
Tåler opp til 80°C etter herding Kan lagres opp til 10 år, lagres på en tørr plass og beskyttes mot sollys og andre varmekilder.
Størrelse: 400ml

Miljø og merking:
Produktene er fri for tungmetaller. Lokk og emballasje er laget av resirkulerbart materiale.

Avfallshåndtering: Bare tomme bokser bør leveres i beholder for resirkulerbart avfall. Bokser som ikke er tomme bør kastes som "spesialavfall".

Barnesikring: Sprayboksene har en såkalt no-spray ring eller et barnesikret lokk for å unngå uautorisert bruk. Se beskrivelse på hetten eller på etiketten.

Tips
- Sørg for at det er mellom +10°C og +25°C, helst rundt 20°C
- Påfør kun når det er tørt vær eller en luftfuktighet under 60%
- Påfør kun på plasser beskyttet fra vind, og i godt ventilerte rom
- Husk å dekke til/ beskytte objekter rundt fra sprøytetåken

Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk:Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp,ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke pust inn sprøytetåke.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter

EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive  blandinger

Sikkerhetsdatablad

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×