Silikon Fjerner Spray 400Ml (Silicone Remover)

Silikon Fjerner Spray 400Ml (Silicone Remover)
Varenr.
CAR-149.423
Lager
På lager
Pris
kr 164,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Silikon Fjerner Spray 400Ml (Silicone Remover)
  • standard_Brannfarlig
  • standard_Helsefare
  • standard_Kronisk_helsefare
  • standard_Miljøfare
Silikonfjerner er et løsemiddelbasert rensemidde.

Rense og avfettingsmiddel til bruk før lakkering.

Fjerner fett, olje og silikon.

Silikonfjerner er et løsemiddelbasert rensemiddel som brukes for å fjerne fett, olje, silikon og smuss/møkk før lakkering (eller liming).

 

 

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater.  Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P261 Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak.

Sikkerhetsdatablad

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×