Power Mix Pu Lim Svart 25Ml

Power Mix Pu Lim Svart 25Ml
Varenr.
CAR-144.499
Lager
På lager
Pris
kr 244,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Power Mix Pu Lim Svart 25Ml
  • standard_Etsende
  • standard_Helsefare

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak.

Sikkerhetsdatablad

Dokumenter

Relaterte varer

Power Mix PU Lim Sort 50ml nb. pris pr stk
Varenr.
CAR-144.501
Enhet
2pk
kr 316,00
per 2pk
Power Mix Folie Blå
Varenr.
CAR-144.503
Enhet
Stk
kr 218,00
per Stk
Power Mix Pu Lim Klar 25Ml
Varenr.
CAR-144.498
Enhet
Stk
kr 256,00
per Stk
Power Mixer Dyser Blå Pk 12 stk.
Varenr.
CAR-140.926
Enhet
Stk
kr 232,00
per Stk
Power Mix Equaliser Folie
Varenr.
CAR-146.615
Enhet
Stk
kr 86,00
per Stk
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×