2K High Speed Klarlakk Spray 400ml

2K High Speed Klarlakk Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.421
Lager
På lager
Pris
kr 482,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
  • 2K High Speed Klarlakk Spray 400ml
  • standard_Brannfarlig
  • standard_Helsefare
En god 2-komponent klarlakk for reparasjon av småskader

Kan brukes på både vannbasert og løsemiddelbaserte baselakker

Egenskaper

  • Bra motstandsdyktig mot riper
  • Høy resistanse mot UV stråler
  • Høy resistanse mot bensin
  • Høy resistanse mot påvirkning fra været
  • Rask tørketid
  • Lett å polere

NB! Etter aktivering kan klarlakken brukes i omtrent 24 timer ved 20°C.

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P261 Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak.

Sikkerhetsdatablad

Relaterte varer

Klarlakk Spray 400ml 1K
Varenr.
CAR-126.025
Enhet
Stk
kr 123,00
per Stk
Silikon Fjerner Spray 400Ml (Silicone Remover)
Varenr.
CAR-149.423
Enhet
Stk
kr 164,00
per Stk
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×