Spraylakk etter egen fargekode 2Km/ herder 400ml

Spraylakk etter egen fargekode 2Km/ herder 400ml
Varenr.
AKZ-1198
Pris
kr 529,00
*
*
*
Enhet
BX

Kvantumsrabatt

Loading...
 • Spraylakk etter egen fargekode 2Km/ herder 400ml
 • standard_Brannfarlig
 • standard_Helsefare
Vi fyller på sprayboksen med 2-komponent kvalitetslakk fra Akzo Nobel

Sprayboksen fylles på med spraylakk av 2-komponent lakk
Vi vil ta kontakt ved spørsmål eller hvis vi ikke finner fargekoden

En to-komponent lakk er meget motstandsdyktig mot kjemikalier, diesel og bensin

Skal du lakkere med sprayboks for første gang?
Les hvordan det gjøres her

Hvordan finne bilens fargekode?
Les hvordan i vår artikkel om temaet

En sprayboks er nok til å dekke ca. 1m2
Det anbefales ikke å lakkere store områder med sprayboks, da det da er vanskelig å få et jevnt resultat sammenlignet ved bruk av sprøytepistol.

Har du husket?

Lakkering

Start med å sikre at det er en høy nok temperatur.
Det bør være rundt 20 grader for optimal tørking (da må også det som skal lakkeres ha samme temperatur)
Rengjør med silikonfjerner før sliping og før lakkering (Antistatic degreaser)
Bruk TakRag ("seig" støvklut) for å fjerne siste rest av støv rett før lakkering

 1. Rist boksen 
  Rist sprayboksen godt i rundt 2 minutter, miksekulen i boksen skal høres tydelig. Dette er viktig for å sikre at fargepigmentene og virkestoffene er godt blandet. Dette er viktig for å få rett farge.
 2. Spray fra rett distanse
  NB! Sprøyt aldri rett på det som skal lakkeres, test alltid først på en avis, papp eller lignende for å sjekke at det er rett farge. Sørg for å sprøyte med en distanse på 25-30 cm fra objektet. Vær klar over at ulike objekter krever ulike teknikker for sprøyting.
 3. Spray alle overflater frem og tilbake
  Start med å sprøyte i nærheten av området som skal lakkeres, men ikke direkte på det. Press dysen helt ned, beveg sprayboksen sakte og jevnt frem og tilbake. Skift først retning når du er utenfor området. Dette gjør det lettere å kontrollere mengden lakk som kommer på området og lar deg ikke for mye lakk bygger seg, i form av renninger eller "tåredråper"/ "tear drops". Ikke prøv å få en perfekt glatt overflate med en gang. Den første påføringen skal anses som et forberedende lag, som det andre laget skal legges på for å oppnå en fin og glatt overflate med det andre eller til og med det tredje laget. De andre lagene skal sprøytes på før det tidligere laget er helt tørt, men med 5-10 minutter mellom hvert lag/ påføring. Unngå å ta flere enn 3 lag av hvert produkt. Hvis det er behov for å gjøre dette, så skal det ikke påføres før etter 24 timer, for å unngå risikoen med løft/ bobler i lakken.

Antall strøk:
Grunning: 1-2 strøk
Farge: 2-3 strøk
Klarlakk: 2-3 strøk
Det er bedre å legge flere tynne strøk enn få tykke strøk! Det reduserer risikoen for sig i lakken

Etter at du er ferdig med lakkeringen så er det en fordel å tømme rør og dyse: Hold sprayboksen opp-ned og trykk inn dysen til det ikke lenger kommer lakk ut

 

Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. ·

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les etiketten før bruk.

 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

 P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

P333+P313 Dersom det forekommer hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

 P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter. ·

 Ytterligere informasjoner: Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetsdatablader

Relaterte varer

Grunning Grå Spray 400ml (Heftprimer)
Varenr.
CAR-132.907
Enhet
Stk
kr 186,00
per Stk
2K High Speed Klarlakk Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.421
Enhet
Stk
kr 483,00
per Stk
Klarlakk Spray 400ml 1K
Varenr.
CAR-126.025
Enhet
Stk
kr 123,00
per Stk
Takrag Original Pr. Stk
Varenr.
ORA-D3023-20x10
Enhet
Stk
kr 14,00
per Stk
Hand Mask - Maskeringsfolie (WEB)
Varenr.
CAR-HAND-MASKER
Enhet
Stk
kr 438,00
per Stk
Maston Matt Klarlakk 400ml (331)
Varenr.
CAR-100331
Enhet
stk
kr 156,00
per stk
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×